Konkurs plastyczny dla dzieci "Zwierzęta świata w utworach literackich dla dzieci"

Z okazji nadchodzącego Tygodnia Biblioteka (8-15 maja) zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat do udziału w konkursie plastycznym „Zwierzęta świata w utworach literackich dla dzieci”. Prace w formie przestrzennej (max. wysokość do 40 cm) należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach do 6 maja. Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą imię i nazwisko, wiek dziecka, telefon kontaktowy oraz nazwę postaci i tytuł utworu, z którego pochodzi. Wraz z pracą należy złożyć zgodę rodzica (opiekuna prawnego) stanowiącą Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka biorącego udział w konkursie (.docx)

Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka biorącego udział w konkursie (.pdf)

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Zwierzęta świata w utworach literackich dla dzieci”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach.
1.2. Celem konkursu jest:
• rozbudzenie wyobraźni, fantazji i kreatywności dzieci poprzez sztukę plastyczną,
• rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności manualnych oraz wrażliwości plastycznej dzieci,
• propagowanie twórczości literackiej dla dzieci,
• popularyzacja książek i czytelnictwa wśród dzieci.
1.3. Tematem konkursu jest przedstawienie za pomocą pracy plastycznej zwierząt świata występujących w utworach literackich dla dzieci.
2. Warunki uczestnictwa w konkursie
2.1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 7 do 10 lat,
2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy, które jest równoznaczne:
• ze zgłoszeniem pracy do konkursu,
• z uznaniem warunków konkursu,
• z wyrażeniem zgody przez rodziców na publikację imienia i nazwiska dziecka - autora pracy w mediach elektronicznych, społecznościowych i prasie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozach,
• z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia dostarczonej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, wydawnictw itp.
3. Praca konkursowa
3.1. Praca konkursowa powinna być wykonana w formie przestrzennej. Format pracy nie powinien przekraczać wysokości 40 cm.
3.2. Praca konkursowa powinna być wykonana ręcznie.
3.3. Jeden uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę konkursową.
4. Termin i forma zgłaszania prac konkursowych
4.1. Wykonaną pracę należy dostarczyć wraz z metryczką zawierającą imię, nazwisko, wiek dziecka, telefon kontaktowy oraz nazwę postaci i tytuł utworu, z którego pochodzi, do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach do piątku – 6 maja 2022 roku.
4.2. Do konkursowej pracy należy także dołączyć zgodę rodzica (opiekuna prawnego) stanowiącą Załącznik do niniejszego regulaminu.
5. Nagrody
5.1. Zostaną przyznane 3 nagrody główne rzeczowe i ewentualne wyróżnienia.
5.2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
5.3. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 maja 2022 roku na Facebooku i stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach.
5.4. Rodzice (opiekunowie prawni) nagrodzonych dzieci zostaną zostaną powiadomieni o terminie i sposobie odbioru nagród.
6. Zasady oceniania prac
6.1. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora konkursu,
6.2. Kryterium oceny prac stanowią:
• pomysł i inwencja twórcza przy wykonywaniu pracy konkursowej,
• oryginalność pracy,
• pracochłonność i staranność wykonania,
• ogólne wrażenie estetyczne.
6.3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6.4. Prace niezgodne z tematyką konkursu nie będą podlegały ocenie.
7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
7.1. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach informuje, że:
• Administratorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach z siedzibą przy ul. Krakowskiej 5, 43-340 Kozy, tel. 33 8174109, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
• Kontakt z inspektorem ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
• Dane przetwarzane będą w celu organizacji konkursu oraz promocji Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach poprzez publikację dokumentacji fotograficznej GBP na podstawie art. 6 ust. 1, lit. e) RODO* (zadanie realizowane w interesie publicznym w zw. z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) oraz na podstawie art. 6 ust.1, lit a) RODO * tj. zgody osoby której dane dotyczą w celu publikacji wizerunku na podstawie udzielonej zgody.
• Odbiorcą danych będą podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia oraz użytkownicy stron internetowych administrowanych przez GBP w Kozach.
• Dane przechowywane będą na stronach internetowych do czasu złożenia sprzeciwu.
• Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów do 6 lat. Dane osobowe Użytkowników serwisów społecznościowych: Facebook i YouTube oraz strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach, są przechowywane przez okres obserwowania ww. mediów przez Użytkowników.
• Przysługujące prawa: Prawo żądania dostępu do danych • Prawo żądania sprostowania danych • Prawo żądania usunięcia danych • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
• Informacja o możliwości wycofania zgody. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych może uniemożliwić wzięcie udziału w konkursie.
• Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• Zgodę przetwarzanie danych można wycofać w siedzibie administratora lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
• * Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
8. Postanowienia końcowe
8.1. Informacje związane z zasadami konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 338174109 lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
8.2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany regulaminu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

 

konkurs zwierzeta swiata www1


maj

youtube tlo